ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา 2560
         สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ระดับ/ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1/1 16 24 40
อนุบาลปีที่ 1/2 17 23 40
อนุบาลปีที่ 1/3 10 14 24
อนุบาลปีที่ 2/1 23 22 45
อนุบาลปีที่ 2/2 23 20 43
อนุบาลปีที่ 2/3 25 17 42
อนุบาลปีที่ 3/1 19 21 40
อนุบาลปีที่ 3/2 21 19 40
อนุบาลปีที่ 3/3 16 17 33
รวมอนุบาล 170 177 347
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 20 32
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 13 25 38
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 15 31
รวมประถม 231 245 476
รวมทั้งสิ้น 401 422 823