ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

 

โรงเรียนแงงกวง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

ประวัติโรงเรียนแงงกวงโดยย่อ

โรงเรียนแงงกวง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนราษฏร์ ประเภทประถมศึกษา

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๐ รับนักเรียนประเภท ไป-กลับ อายุในเกณฑ์บังคับ

ตามพ.ร.บ.ประถมศึกษาตั้งแต่อายุย่างเข้าปีที่ ๖ ถึงอายุย่างเข้าปีที่ ๑๔ และอนุบาลอายุย่างเข้าปีที่ ๓ - ๕

ทั้งชายและหญิง โดยสอนภาษาจีนตามหลักสูตรเทียบ ของกระทรวงศึกษาธิการ เดิมบริเวณโรงเรียนนี้

มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๔๐๐ ต.ร.ว. ตัวอาคารโรงเรียนสร้างเป็นเรือนไม้สองชั้น ๑ หลัง มีขนาดกว้าง ๑๘ เมตร

ยาว ๒๘ เมตร แบ่งเป็น ๖ ห้องเรียน ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ ๑๘๐ คน ตัวอาคารเรียน

แบ่งเป็น ห้องพักครู ห้องประชุม ห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องอ่านหนังสือ ห้องพยาบาล

ปัจจุบันโรงเรียนแงงกวงมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔ ไร่ ๓ งาน ๘๕.๕๐ ตารางวา ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนแงงกวง

และเปลี่ยนแปลงประเภทโรงเรียนจากประเภทสามัญศึกษามาตรา ๑๕ (๑) เป็นโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์

มาตรา ๑๕ ( ๓ ) และได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล จากภาครัฐ ๑๐๐ % เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๗

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ( ๓ ปี ) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีอาคารเรียนทั้งหมด ๕ หลัง

โรงเรียนแงงกวง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

และจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน หลักสูตรกระทรวงศึกษาการ ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖

การบริหารของโรงเรียน บริหารแบบคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ๒๕๕๐

และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโรงเรียนแงงกวง

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๙๓๖ คน

ระดับปฐมวัย ๓๔๓ คน

ระดับประถมศึกษา ๕๙๓ คน

จำนวนครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น ๕๓ คน

จำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๒๗  ห้องเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางสาว วสุภัทร ดีระเมียด

ผู้จัดการโรงเรียน ชื่อ นางสาวกนกวรรณ  กิจสัมพันธ์วงศ์

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ชื่อ นายกำพล   หงส์รพิพัฒน์

โทรศัพท์/โทรสาร 044-560350 Email : ngangkuang2490@gmail.com