ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องหมายโรงเรียน/ตราของโรงเรียน 

คือ รูปคบเพลิงที่มีแสงสว่าง