ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
     โรงเรียนแงงกวง มุ่งพัฒนาการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีประชาธิปไตย   มีสุขภาพอนามัยดี  รักศิลปะ  กีฬา  นิยมไทย ห่างไกลยาเสพติด  ส่งเสริมเทคโนโลยี  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   เป็นที่ยอมรับของชุมชน  จัดระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ปรัชญาโรงเรียน
      ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
     ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก