ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

2. พันธกิจ

1. จัดทำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. จัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

4. จัดและพัฒนาสื่อการเรียนที่หลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ

5. จัดกิจกรรมการการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

6. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครอง

7. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการศึกษา

8. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาควบคู่วิชาการ

9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

10. จัดระบบการบริหารและมีส่วนร่วม