ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกรรณิการ์ บำรุงงาม
หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววิไลวรรณ วิบูลย์เพ็ง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

นางกรรณิการ์ บำรุงงาม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางหรรษา สำนักนิตย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางกัตติกา มุ่งงาม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิภารัตน์ มณีคำ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุรีรัตน์ หงษ์แก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอมรรัตน์ ค้ำคูณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาว เพ็ญประภา จันโท
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกนิษฐา ผลสุข
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3