ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวเพ็ญประภา จันโท
หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิไลวรรณ วิบูลย์เพ็ง
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกรรณิการ์ บำรุงงาม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางหรรษา สำนักนิตย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางกัตติกา มุ่งงาม
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิภารัตน์ มณีคำ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุรีรัตน์ หงษ์แก้ว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอมรรัตน์ ค้ำคูณ
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาว เพ็ญประภา จันโท
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้น ระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกนิษฐา ผลสุข
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3