ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกรรณิการ์ บำรุงงาม
หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววิไลวรรณ วิบูลย์เพ็ง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

นางกรรณิการ์ บำรุงงาม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางหรรษา สำนักนิตย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางกัตติกา มุ่งงาม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางสาววิภารัตน์ มณีคำ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวสุรีรัตน์ หงษ์แก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวอมรรัตน์ ค้ำคูณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางสาว เพ็ญประภา จันโท
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางกนิษฐา ผลสุข
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3