ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายวิชัย ทองนำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางยุพิน มุมทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอัญชลี ศิริพัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเพลินทิพย์ นิลประดับ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาว อาภา พิพัฒฑรคานนท์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุรัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมจิต งามขุนทด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอภิชาติ ศรีวิเศษ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางประมวล อนันต์ศิริวัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรรณนิภา พิมพ์จันทร์
ครูผู้สอน

นางสาว อารีรัตน์ ทรัพย์ครองชัย
ครูผู้สอน