ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายวิชัย ทองนำ
ครูผู้สอน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจิตรา ระดมบุญ
ครูผู้สอน / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 / หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรณิพา สิงจานุสงค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชนก ดวงชัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเมทินี ทองขาว
ครูผู้สอน/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุจิตตรา ประภาสัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรพิมล แต้มทอง
ครูผู้สอน / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุรัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาว อาภา พิพัฒฑรคานนท์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพรรณนิภา พิมพ์จันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายสิทธิศักดิ์ ไหมทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายกิตติชัย ดัชถุยาวัตร
ครูผู้สอน / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางยุพิน มุมทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเพลินทิพย์ นิลประดับ
ครูผู้สอน/หัวหน้าช่วงชั้น 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสมจิต งามขุนทด
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอัญชลี ศิริพัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางกัลยา มงคลสกุณี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางประมวล อนันต์ศิริวัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอภิชาติ ศรีวิเศษ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธรรมรัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาว อารีรัตน์ ทรัพย์ครองชัย
ครูผู้สอน/หัวหน้าช่วงชั้น 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรพิมล ค้ำคูณ
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวิชัย ทองนำ
ครูผู้สอน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3