ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายวิชัย ทองนำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางยุพิน มุมทอง
ครูผู้สอน

นางอัญชลี ศิริพัฒน์
ครูผู้สอน

นางเพลินทิพย์ นิลประดับ
ครูผู้สอน

นางสาว อาภา พิพัฒฑรคานนท์
ครูผู้สอน

นายสุรัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้สอน

นางสมจิต งามขุนทด
ครูผู้สอน

นายอภิชาติ ศรีวิเศษ
ครูผู้สอน

นางประมวล อนันต์ศิริวัฒน์
ครูผู้สอน

นางสาวพรรณนิภา พิมพ์จันทร์
ครูผู้สอน

นางสาว อารีรัตน์ ทรัพย์ครองชัย
ครูผู้สอน