ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายวิชัย ทองนำ
ครูผู้สอน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางกัลยา มงคลสกุณี
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางยุพิน มุมทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรรณนิภา พิมพ์จันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเพลินทิพย์ นิลประดับ
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาว อาภา พิพัฒฑรคานนท์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุจิตตรา ประภาสัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสมจิต งามขุนทด
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุรัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอัญชลี ศิริพัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายธรรมรัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสิทธิศักดิ์ ไหมทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรณิพา สิงจานุสงค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรพิมล ค้ำคูณ
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางประมวล อนันต์ศิริวัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอภิชาติ ศรีวิเศษ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาว อารีรัตน์ ทรัพย์ครองชัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1