ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่1

นางสุรัตน์ เจือจันทร์
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

นางยุพิน มุมทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเพลินทิพย์ นิลประดับ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอาภา พิพัฒฑรคานนท์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมจิต งามขุนทด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2