ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่1

นางสุรัตน์ เจือจันทร์
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

นางยุพิน มุมทอง
ครูผู้สอน

นางเพลินทิพย์ นิลประดับ
ครูผู้สอน

นางสาวอาภา พิพัฒฑรคานนท์
ครูผู้สอน

นางสมจิต งามขุนทด
ครูผู้สอน