ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่1

นางสุรัตน์ เจือจันทร์
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกัลยา มงคลสกุณี
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางยุพิน มุมทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรรณนิภา พิมพ์จันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเพลินทิพย์ นิลประดับ
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอาภา พิพัฒฑรคานนท์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุจิตตรา ประภาสัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสมจิต งามขุนทด
ครูผู้สอน /รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอัญชลี ศิริพัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3