ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 2

นายวิชัย ทองนำ
ครูผู้สอน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธรรมรัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสิทธิศักดิ์ ไหมทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรณิพา สิงจานุสงค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรพิมล ค้ำคูณ
ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางประมวล อนันต์ศิริวัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอภิชาติ ศรีวิเศษ
ครูผู้สอน
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอารีรัตน์ ทรัพย์ครองชัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิชัย ทองนำ
ครูผู้สอน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2