ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 2

นายวิชัย ทองนำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายอภิชาติ ศรีวิเศษ
ครูผู้สอน
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2

นางอัญชลี ศิริพัฒน์
ครูผู้สอน

นางประมวล อนันต์ศิริวัฒน์
ครูผู้สอน

นางสาวอารีรัตน์ ทรัพย์ครองชัย
ครูผู้สอน

นายธรรมรัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้สอน