ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว สุจิตตรา ประภาสัย
หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวหวง ชุนเหยียน
ครูสอนภาษาจีน

นางสาวไต้ หลิงหลิง
ครูสอนภาษาจีน

นางสาวรัชนก ดวงชัย
ครูอัตราจ้าง/ครูสอนวิชาภาษาจีน

Mr.Jude Ajuguding
ครูอัตราจ้าง/ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ