ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว สุจิตตรา ประภาสัย
หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชนก ดวงชัย
ครูอัตราจ้าง/ครูสอนวิชาภาษาจีน